REGULAMIN

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w systemie zamówień Royal.Fit działającym pod adresem URL http://www.royal.fit,
  który prowadzony jest przez firmę: Kinga Śliwska ul. 1905 roku 21 26-600 Radom NIP 7962942772; REGON 367413864 zwaną w niniejszym regulaminie ‚Royal.Fit’ lub ‚Sprzedawcą’.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Royal.Fit skompletuje zamówienie i przekaże na adres wskazany przez Klienta;
  2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Systemu Zamówień Royal.Fit, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Systemu Zamówień;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Royal.Fit niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Systemie Zamówień.
  6. Sprzedawca – Kinga Śliwska ul. 1905 roku 21 26-600 Radom NIP 7962942772; REGON 367413864 zwany w niniejszym regulaminie ‚Royal.Fit’
 1. Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez Royal.Fit, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat nowości w Royal.Fit oraz promocjach;
  1. System Zamówień – system działający pod adresem URL http://www.royal.fit, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupu produktów gotowych oferowanych przez Royal.Fit;
  2. Produkt gotowy – przygotowane diety dostępne na stronie http://www.royal.fit;
  3. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
  4. Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie Produktu gotowego lub Produktów gotowych złożone przez Klienta w Systemie Zamówień zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. Informacje o Produktach gotowych podane na stronie http://www.royal.fit, w szczególności ich opisy, zawartość kaloryczna i alergenów oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu URL http://www.royal.fit; regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Royal.Fit prowadzi sprzedaż Produktów gotowych dla Klientów krajowych za pośrednictwem Internetu oraz dostarcza przygotowane zamówienia na adres wskazany przez Klienta.
 4. Prawa autorskie do Sytemu Zamówień, oraz zawartych w nim treści w tym zdjęć należą do Royal.Fit. Żadna część publikacji lub Systemu Zamówień nie może być kopiowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§ 2 Zasady dokonywania zakupów

 1. Royal.Fit poprzez System Zamówień, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • dokładny opisu danego produktu gotowego i jego cech,
  • łączną cenę zamówionych produktów gotowych wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
 1. Chcąc złożyć zamówienie w Systemie Zamówień, prosimy postępować według poniższej procedury:
  a) wejść na stronę http://www.royal.fit;
  b) wybrać interesującą nas dietę
 2. c) wybrać datę dostarczenia zamówienia
  d) złożyć zamówienia na wybraną dietę
 3. Login i hasło mają charakter poufny.
 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu oraz informacjami wskazanymi w ust. 1, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza, poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 2. Royal.Fit zobowiązuje się do dostarczenia produktów gotowych bez wad.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Royal.Fit przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  • potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  • Royal.Fit może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Royal.Fit niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  • w przypadku niedostępności części produktów gotowych objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 4. Klient i Royal.Fit związani są ceną produktu gotowego obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 5. Royal.Fit catering dietetyczny nie stosuje wykluczeń w swoich dietach. Na stronie www.royal.fit znajduje się zakładka z Alergenami. Każdy zamawiający ponosi odpowiedzialność za ewentualne problemy wynikające z alergii na dane produkty.
  Ze względu na zmienne menu, konsultant Royal.Fit może udzielić informacji o alergenach występujących w danym posiłku.

* Przyjmowane są również zamówienia składane jako nowy Klient.

§ 3 Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podawane na http://www.royal.fit są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty dostarczenia zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 2. Na http://www.royal.fit honorowane są płatności Przelewy24.pl
 3. W przypadku przelewu na rachunek bankowy wskazany zostaje numer konta bankowego: *sam przelew nie stanowi realizacji transakcji. Konieczne jest przesłanie potwierdzenie przelewu na adres kontakt@royal.fit
  Kinga Śliwska
  ul. 1905 roku 21,
  26-600 Radom
  NIP 7962942772
  REGON 367413864
 4. Termin na wykonanie płatności jest natychmiastowy przed otrzymaniem zamówienia.
 5. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Royal.Fit
 6. Royal.Fit zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów gotowych do oferty Systemu Zamówień i Strony Internetowej, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 4 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Zamówiony produkt gotowy jest dostarczany w ciągu 24 godzin od zaksięgowania kwoty należnej za produkt gotowy
  w godzinach między 5.00 a 9.00. Występuje dzień przerwy (pełne 24 godziny) miedzy zamówieniem, a datą dostarczenia  zamówienia w dni powszednie oraz (48 godzin) w weekendy. Dostawca zastrzega, że dania uwzględniające wersje z weekendami przygotowywane są z czwartku/piątek i dostarczane w piątek na trzy dni dni tj. (piątek, sobota i niedziela).
 2. Koszt dostawy jest wliczony w cenę zamówienia.
 3. O przekazaniu zamówienia do realizacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer zamówienia.
 4.  Sprzedawca zwolniony jest przedmiotowo z podatku od towarów i usług [Art.113 Ust.1 (albo Ust.9) Ustawy z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług ( DZ.U.Z 2011R. NR 177 POZ. 1054 Z PÓŹ.ZM)].
 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 6. Inne informacje dotyczące działania Systemu Zamówień, a także zawierające informację handlową o nowych produktach gotowych lub usługach Royal.Fit, o promocjach oraz promujących produkty gotowe partnerów Royal.Fit przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 5 Polityka prywatności

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Royal.Fit, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych osobowych jest: Kinga Śliwska ul. 1905 roku 21 26-600 Radom NIP 7962942772 REGON 367413864.
 2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu gotowego,
  • doręczenia Klientowi produktu gotowego, na który Klient złożył zamówienie,
  • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży produktu gotowego,
  • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Systemu Zamówień przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez System Zamówień Royal.Fit,
  • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Royal.Fit oraz innych informacji marketingowych
 4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, kontaktując się ze Royal.Fit
 5. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 6. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie, oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Royal.Fit a Klientem.
 7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 8. W Systemie Zamówień jak i stronie internetowej wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Royal.Fit, System Zamówień wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Systemu Zamówień automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, System Zamówień nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.
 9. Royal.Fit informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Systemu Zamówień świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Royal.Fit zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Royal.Fit może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Systemem Zamówień a Klientem.
 10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Royal.Fit drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 6 Kontakt ze Sprzedawcą

Formą komunikacji ze Sprzedawcą w sprawie działalności Royal.Fit i Systemu Zamówień jak i również sprzedaży Produktów gotowych jest kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@royal.fit oraz pozostałe formy kontaktu zawarte w zakładce ‘Kontakt’ na stronie Systemu Zamówień. Dopuszczalne są również inne formy kontaktu regulowane przez prawo.

§ 7 Reklamacje Systemu Zamówień oraz dotyczące działania Royal.Fit

 1. Reklamacje związane z działaniem Systemu, Zamówień, Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług przez Royal.Fit, Usługobiorca oraz Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@royal.fit lub pisemnie na adres: ul. Tytoniowa 12, 26-600 Radom.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
  w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; roszczenia Usługobiorcy / Klienta; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
  z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§  8 Umowne odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do godziny 10:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@royal.fit.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
 6. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

§ 9 Ustawowe odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami
  i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt.8 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 9 ust. 4 Regulaminu.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,
  z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Tytoniowa 12, 26-600 Radom lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@royal.fit
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 10 lipca 2017 r. i jest dostępny na stronie internetowej http://www.royal.fit
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówienia e-mail).  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym z Systemu Zamówień i strony internetowej (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.